Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αραμπατζής Γεώργιος

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλοσοφία

5ος όροφος, κυψέλη 501

Τηλέφωνο: 210 727 7505

E-mail: garabatz[at]philosophy.uoa[dot]gr


 

Ακαδημαϊκές πληροφορίες 

Σπουδές 

 • Ph.D. (Doctorat de philosophie), École de Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι, 1995.
 • Μεταπτυχιακό (D.E.Α.) στη Φιλοσοφία, Πανεπιστήμιο Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, 1991.
 • Πτυχίο (Maîtrise), Πανεπιστήμιο Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 1990 και Πτυχίο (Diplôme), EHESS, 1990.  

Ακαδημαϊκές Θέσεις 

 • 1998-2012: Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών
 • 1999-2003: Διδάσκων στον τομέα Φιλοσοφίας, τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2006-2012: Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας του ΦΠΨ, ΕΚΠΑ 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Βυζαντινή Φιλοσοφία
 • Σχολιαστές του Αριστοτέλους
 • Νεοπλατωνισμός, Ελληνιστική Φιλοσοφία, Στοά
 • Φιλοσοφική εικονολογία, Αισθητική
 • Φιλοσοφία της Ιστορίας και Επιστημικά Πεδία
 • Φιλοσοφία της ζωής 

Μονογραφίες

 1. Éthique du bonheur et orthodoxie à Byzance (IVe-XIIe s.), avec une préface d’André Guillou, Paris, Éd. P. Belon/Diffusion De Boccard, 1998, 203 σσ. ― coll. “Textes. Documents. Études” No. 4.
 2. Παιδεία και Eπιστήμη στον Mιχαήλ Eφέσιο. Eις περί ζώων μορίων A 1,3-2,10, Aθήνα, Aκαδημία Aθηνών, Kέντρον Eρεύνης Eλληνικής Φιλοσοφίας, 2006, 340 σσ.
 3. Βυζαντινή Φιλοσοφία και Εικονολογία, Αθήνα, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2012, 206 σσ.
 4. Από τη Στοά στο Βυζάντιο. Βίος και σύστημα στη στωική συνέχεια, Αθήνα, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2016, 192 σσ.
 5. Γεώργιος Αραμπατζής, Για το Επιστημικό Πεδίο της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2017.
 6. Anti-humanisme et discours institutionnel à Byzance. Le cas Kekaumenos, Alessandria, Edizioni dell'Orso, "Hellenica", 2021

Διεύθυνση συλλογικών τόμων

 1. Studies on Supernaturalism, Berlin, Logos Verlag, 2009, 196 σσ.
 2. L’actualité de la pensée byzantine, Byzantinische Forschungen, XXXI, 2013 (Adolf M. Hakkert, Amsterdam), 275 σσ.
 3. Marges de la philosophie byzantine, Athénes, Kardamitsas, 2013, 95 σσ.
 4. The Problem of Modern Greek Identity: from the Εcumene to the Nation-State, G. Steiris, S. Mitralexis, G. Arabatzis  (εκδ.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, 281 σσ.
 5. Maria Teresa Ricci, Γεώργιος Αραμπατζής, Μιχαήλ Μαντζανάς, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Στείρης, Ο Αυλικός Φιλόσοφος, επιμέλεια έκδοσης Γεώργιος Αραμπατζής, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών/Γραφείο Δημοσιευμάτων, 2017.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (ενδεικτικά)

 1. O Θεόφραστος στην Kρήτη. H μεταφραστική και εκδοτική εργασία του Δανιήλ Φουρλάνου (16ος αι.), με ειδικώτερη αναφορά στο έργο Xαρακτήρες, Παρνασσός, τόμ. M΄, 1998, σσ. 106-112.
 2. «Bοιωτούς ονομάζειν». Σημειώσεις για την πολιτική φιλοσοφία της Άννας Kομνηνής, Bυζαντιακά, 21, 2001, σσ. 121-132.
 3. Blâme du philosophe, éloge de la vraie philosophie et figures rhétoriques. Le récit d’Anne Comnène sur Jean Italos revisité, Byzantinische Zeitschrift, 95/II, 2002, σσ. 403-415.
 4. Eγκαλυψάμενος». La piété socratique dans le Phèdre de Platon, Kernos, 16, 2003, σσ. 119-123.
 5. Hegel and Byzantium (With a Notice on Alexandre Kojève and Scepticism), Philosophical Inquiry, vol. XXV, Nos 1-2, Winter-Spring 2003, σσ. 31-39.
 6. Πλήθωνος Περί αρετών και στωική ηθική. Έρευνες για τις πηγές και τη χρονολόγηση του έργου, Φιλοσοφία, 33, 2003, σσ. 218-232.
 7. Socrates and Populism. An Inquiry into the Origins of Gregory Vlastos’s Career, Φιλοσοφία, 34, 2004, σσ. 97-124.
 8. Le système de Pléthon et la nécessité, Tύχη-Aνάγκη. Hasard et nécessité dans la philosophie grecque, Aκαδημία Aθηνών, Kέντρον Eρεύνης Eλληνικής Φιλοσοφίας, 2005, σσ. 215-236.
 9. O Bασίλειος Tατάκης και οι Kυνικοί, Mνήμη Bασιλείου Tατάκη, Πρακτικά B΄ Συμποσίου 20-21 Σεπτεμβρίου 2003: O Tατάκης και η Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία, Άνδρος, Kαΐρειος Bιβλιοθήκη, Aνδριακά Xρονικά 37, 2005, σσ. 111-128.
 10. «Γυμνή Kεφαλή». Jean Damascène et le Phèdre de Platon, La transcendance dans la philosophie grecque tardive et dans la pensée chrétienne, Paris, Vrin, 2006, σσ. 260-271.
 11. Phantasia et intellect chez Syméon Seth. Sur les sources du Conspectus Rerum Naturalium, Intellect and Imagination in Medieval Philosophy, Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Porto, du 26 au 31 août 2002 (Rencontres de philosophie médiévale, 11), Turnhout, Brepols Publishers, 2006, σσ. 483-493.
 12. Limites du langage, limites du monde dans le Contra Eunomium II de Grégoire de Nysse, Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies, Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, 15th-18th September 2004), Eds. L. Karfikova, Scott Douglas, Johannes Zachhuber, Leiden, Brill, Vigiliae Christianae, Supplements 82, 2007, σσ. 377-386.
 13. Αριστοτελικός Καιρός: Παρατηρήσεις στη φιλοσοφία της γλώσσας του Μαξίμου Πλανούδη με αφορμή σχόλιό του στον Οιδίποδα Τύραννο, και επίμετρο: Ο L. Hjelmslev για τον Μάξιμο Πλανούδη (πρώτη ελληνική μετάφραση του αποσπάσματος του σχετιζόμενου με τον Πλανούδη από το La catégorie des cas. Etudes de grammaire générale του Hjelmslev, σσ. 10-13) και γαλλική περίληψη, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 9-12 Σεπτεμβρίου 2000, Διεύθυνση και επιμ. Εκδόσεως Β. Αραβαντινός, Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τόμ. 4, τεύχ. Β, Αθήνα, 2008, σσ. 849-862 (η μτφρ. στις σσ. 859-862).
 14. Michael of Ephesus on the Empirical Man, the Scientist and the Educated Man (in Ethica Nicomachea X and in de Partibus Animalium I), Medieval Greek Commentaries on the Nicomachean Ethics, ed. Charles Barber, David Jenkins, Leiden-Boston, Brill, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 2009, σσ. 163-184.
 15. Voulgaris, Pascal et la Logique de Port-Royal, Port-Royal et la tradition chrétienne d’orient, Paris, Chroniques de Port-Royal, 2009, σσ. 9-21.
 16. L’iconicité byzantine à l’épreuve de Merleau-Ponty, Reflexão, 34/95, 2009, “Dossier Merleau-Ponty”, σσ. 53-65.
 17. Το Ηθικο-αισθητικό στη Βυζαντινή Σκέψη και τον Κίρκεγκαρντ, Εκκλησιαστικός Φάρος, ΠΑ΄, 2010, σσ. 231-265.
 18. Power, Motion and Time in Gregory of Nyssa’s Contra Fatum, Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Appolinarism. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20 September 2008), eds. V.H. Drecoll, M. Berghaus, Leiden-Boston, Brill, 2011, σσ. 399-409.
 19. Sailing Away from Byzantium: Renaissance Crusade Literature and the Peace Plans, War and Peace. Critical Issues in European Societies and Literature 800-1800, eds. Albrecht Classen and Nadia Margolis, Berlin-Boston, De Gruyter, 2011, σσ. 463-490.
 20. Animal Rights in Byzantine Thought, Animal Ethics. Past and Present Perspectives, ed. E. D. Protopapadakis, Berlin, Logos, 2012, σσ. 103-111.
 21. Michael of Ephesus and the Philosophy of Living Things (In De Partibus animalium 22.25-23.9), The Many Faces of Byzantine Philosophy, eds. B. Bydén, K. Ierodiakonou, The Norwegian Institute at Athens/Papers and Monographs Series 4o, Vol. 1, 2012,σσ. 51-78.
 22. Basile N. Tatakis et la legitimité de la philosophie byzantine, Νέα Ρώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche, 8, 2011 (2012), σσ. 305-314.
 23. Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία, Greek Research in Australia, M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and  M. Palaktsoglou (eds.),  Adelaide, Flinders University, 2013, σσ. 157-167.
 24. Nicephoros Blemmydes’ Imperial Statue: Aristotelian Politics as Kingship Morality, Mediaevistik, 27, 2014, σσ. 99-118.
 25. Plethon’s Philosophy of the Concept, Georgios Gemistos Plethon. The Byzantine and Latin Renaissance, eds. J. Matula & R. Blum, Olomouc, Univerzita Palackeho v Olomouci, 2014, σσ. 73-111.
 26. Byzantine Thinking and Iconicity: Post-structural Optics, The Ways of Byzantine Philosophy, ed. Mikonja Knezevic, Alhambra Ca., Sebastian Press, 2015, σσ. 429-448. 
 27. Michael of Ephesus, Aristotelian Science and Byzantine Episteme, Aristotle in Byzantium, ed. Mikonja Knežević, Los Angeles, CA: Sebastian Press 2020, 249-275.
 28. La déesse Alètheia de Léonce Pilate à Leonardos Dellaportas, Femmes illustres de l'Antiquité grecque au miroir des Modernes, éd. Bernard Pouderon, Paris, Beauchesne, 2020, 245-256.
 29. Μιχαήλ Ψελλός και Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: Μια Βυζαντινή Γενεαλογία της Επιμέλειας Εαυτού, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού: Αρχαία, Ελληνιστική, Βυζαντινή, Νεοελληνική Φιλοσοφία, εκδ. Μ. Μουζάλα, Αθήνα, Παπαζήση, 2020, 189-240.
 30. Le spectre de Byzance chez Markos Renieris : orientalisme et sciences humaines, Études Balkaniques, 2021, 1/25, 123-145.
 31. Δυϊσμός και εικονικότητα στην Αιρεσιολογία του 12ου αιώνα, Δια-ΛΟΓΟΣ, 11, 2021, 27-43.
 32. Byzantinists and Diplomats. A Parallel Between Science and International Relations, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΕ΄, 2020-2021, 127-139.
 33. Theodore the Studite and Dionysius, The Oxford Handbook of Dionysius Areopagita, M. Edwards-G. Steiris-D. Pallis eds., Oxford, Oxford University Press, 2022, 256-268.
 34. Michael of Ephesus and Robert Grosseteste: Neoplatonic Tradition and Epistemological Rupture, Later Platonists and their Heirs among Christians, Jews, and Muslims, Eva Anagnostou, Ken Parry eds., Leiden, Brill, 2023, 38–458.

Άλλες πληροφορίες

 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Φιλοσοφία» του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών (1998-2012).
 • Προσκεκλημένος Ερευνητής στα Πανεπιστήμια: Princeton (USA), Texas at Austin (USA), Jassy (Roumania), Olomouc και Prague (Czach Republic), κ.ά.
 • Μέλος της Société Internationale de l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM).
 • Μέλος της «Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας».
 • Μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».
 • Peer Reviewer στα περιοδικά Dumbarton Oaks Papers και Greek, Roman, and Byzantine Studies. 

 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα